ഈ ലോകം നൽകുകില്ല സന്തോഷം സമാധാനം

ഈ ലോകം നൽകുകില്ല സന്തോഷം സമാധാനം

ഈ കാണുന്നതെല്ലാം മായ (2)

 

മദ്യമോ മയക്കുമരുന്നോ

മതമോ രാഷ്ട്രീയമോ

എവിടെ....എവിടെ... സംതൃപ്തി എവിടെ

 

ലക്ഷ്യമെന്തെന്നറിയാതെ

ഉഴലും സോദരരെ

യൗവ്വനകാലത്തു സൃഷ്ടാവിനെ

നീ ഓർത്തുകൊള്ളുക

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.