ഹാ! എത്ര മോദം എൻ സ്വർഗ്ഗതാതൻ

ഹാ! എത്ര മോദം എൻ സ്വർഗ്ഗതാതൻ

ചൊല്ലുന്നു തൻ സ്നേഹം തൻ വേദത്തിൽ

കാണുന്നതിൽ ഞാൻ വിസ്മയകാര്യം

യേശുവിൻ സ്നേഹമതി വിശേഷം

 

എത്രമോദം താൻ സ്നേഹിക്കുന്നു

സ്നേഹിക്കുന്നു സ്നേഹിക്കുന്നു

എത്രമോദം താൻ സ്നേഹിക്കുന്നു

സ്നേഹിക്കുന്നെന്നെയും

 

ഓടിയാലും തന്നെ ഞാൻ മറന്നു

എന്നെ താനത്യന്തം സ്നേഹിക്കുന്നു

തൻ സ്നേഹക്കൈകളിലേക്കോടുന്നു

യേശു തൻസ്നേഹത്തെ ഓർക്കിലിന്നു

 

യേശു സ്നേഹിക്കുന്നെന്നെ എത്രയും

സ്നേഹിച്ചിടുന്നു ഞാനവനെയും

സ്വർഗ്ഗം താൻ വിട്ടിറങ്ങി സ്നേഹത്താൽ

ക്രൂശിൽ മരിച്ചതും തൻസ്നേഹത്താൽ

 

വിശ്രമമേറെയുണ്ടീയുറപ്പിൽ

ആശ്രയത്താലുണ്ടു വാഴ്വും തന്നിൽ

ചൊല്ലുകിലേശു സ്നേഹിക്കുന്നെന്നു

സാത്താൻ ഭയന്നുടൻ മണ്ടിടുന്നു

 

മാരാജസൗന്ദര്യം കാണുന്നേരം

പാടാനെനിക്കുള്ള പാട്ടീവണ്ണം

നിത്യതയിൽ മുഴങ്ങുന്ന ഗാനം

യേശു സ്നേഹിക്കുന്നിതെന്താശ്ചര്യം!