സർവ്വപാപക്കറകൾ തീർത്തു

സർവ്വപാപക്കറകൾ തീർത്തു

നരരെ രക്ഷിച്ചിടുവാൻ

ഉർവ്വിനാഥൻ യേശുദേവൻ

ചൊരിഞ്ഞ തിരുരക്തമേ

 

യേശുവോടീ ലോകർ ചെയ്ത

തോർക്ക നീയെന്നുള്ളമേ

വേദനയോടേശു ദേവൻ

ചൊരിഞ്ഞ തിരുരക്തമേ

 

കാട്ടുചെന്നായ് കൂട്ടമായോ-

രാടിനെ പിടിച്ചപോൽ

കൂട്ടമായ് ദുഷ്ടരടിച്ചപ്പോൾ

ചൊരിഞ്ഞ രക്തമേ

 

മുള്ളുകൊണ്ടുള്ളോർ മുടിയാൽ

മന്നവൻ തിരുതല-

യ്ക്കുള്ളിലും പുറത്തുമായി

പാഞ്ഞ തിരുരക്തമേ

 

നീണ്ടയിരുമ്പാണികൊണ്ട്

ദുഷ്ടരാ കൈകാൽകളെ

തോണ്ടിയനേരം ചൊരിഞ്ഞ

രക്ഷിതാവിൻ രക്തമേ

 

വഞ്ചകസാത്താനെ ബന്ധി-

ച്ചന്ധകാരം നീക്കുവാൻ

അഞ്ചുകായങ്ങൾ വഴിയായ്

പാഞ്ഞ തിരുരക്തമേ