സ്നേഹത്തിൻ ദീപമാം യേശുവെന്നിൽ

സ്നേഹത്തിൻ ദീപമാം യേശുവെന്നിൽ

വന്നതെന്തത്ഭുതമേ!

അത്യഗാധം അതുല്യമാണേ

അസാദ്ധ്യം വർണ്ണിച്ചിടാൻ

 

കീർത്തിക്കും ഞാനെന്നും സോദരരോടൊത്ത്

തൻതിരുനാമത്തെയും ഓർത്തു സ്തുതിച്ചിടും

ആർത്തിയാലേഴയെ ചേർത്തതൻ

സ്നേഹത്തിന്നായ്

 

പാപിയാമെന്നുടെ പാതകം പോക്കുവാൻ

പാപമാക്കപ്പെട്ടോനെ

പാരിതിൽ പാർക്കിലും പാടി സ്തുതിച്ചിടും

ഭാരങ്ങളോർത്തിടാതെ

 

പൊളളയാണൂഴിയിലുള്ളതെല്ലാ-

മെനിക്കില്ലതിലാശ തെല്ലും

വല്ലഭൻ താനെന്നുള്ളിലുണ്ടാക-

യാലില്ല നിരാശ തെല്ലും

 

മേഘത്തിൽ വന്നിടും നാഥനിൻ

ചാരത്ത് വേഗം ഞാനെത്തിടുമേ

നീറുമെൻ മാനസം മാറി ഞാൻ മോദമായ്

വാഴും തൻ സന്നിധിയിൽ.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.