ജയം ജയം കൊള്ളും നാം ജയം കൊള്ളും നാം

ജയം ജയം കൊള്ളും നാം ജയം കൊള്ളും നാം

യേശുവിന്റെ കൊടിക്കീഴിൽ ജയം കൊള്ളും നാം

 

നായകനായ് യേശു തന്നെ നടത്തുന്ന സൈന്യം

മായലോകം പേടിക്കേണ്ടജയം കൊള്ളും നാം

 

സർവ്വലോക സൈന്യങ്ങളെ സാത്താൻ കൂട്ടിയാലും

സ്വർഗ്ഗനാഥൻ ചിരിക്കുന്നു ജയം കൊള്ളും നാം

 

കൗശലങ്ങൾ തത്വജ്ഞാനം യേശുവിന്നു വേണ്ടാ

വചനത്തിൻ ശക്തി മതി ജയം കൊള്ളും നാം

 

ക്രിസ്തൻ ക്രൂശിൻ രക്തത്താലും നിത്യജീവനാലും

വിശുദ്ധാത്മശക്തിയാലും ജയം കൊള്ളും നാം

 

ക്ലേശിക്കേണ്ടാ ഹല്ലേലുയ്യാ! ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം

യേശുകൊണ്ടജയത്താലെ ജയം കൊള്ളും നാം.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.