ദയലഭിച്ചോർ നാം സ്തുതിച്ചിടുവോം

ദയലഭിച്ചോർ നാം സ്തുതിച്ചിടുവോം

അതിനു യോഗ്യൻ ക്രിസ്തുവത്രേ

മാധുര്യരാഗമാം ഗീതങ്ങളാലെ

അവനെ നാം പുകഴ്ത്തിടാം

 

തൻ തിരുമേനിയറുക്കപ്പെട്ടു തൻ

രുധിരത്തിൻ വിലയായ് വാങ്ങിയതാം

ഗോത്രങ്ങൾ, ഭാഷകൾ, വംശങ്ങൾ,

ജാതികൾ സർവ്വവും ചേർന്നുകൊണ്ട്

 

പാപത്തിന്നധീനതയിൽ നിന്നീ-

യടിയാരെ താൻ വിടുവിച്ചു

അത്ഭുതമാർന്നൊളിയിൽ പ്രിയന്നുടെ

രാജ്യത്തിലാക്കിയതാൽ

 

വീഴുന്നു പ്രിയനെ വാഴ്ത്തിടുവാൻ

സിംഹാസന വാസികളും താൻ

ആയവനരുളിയ രക്ഷയിൻ മഹിമയ്ക്കായ്

കിരീടങ്ങൾ താഴെയിട്ട്

 

ദൈവകുഞ്ഞാടവൻ യോഗ്യനെന്ന്

മോക്ഷത്തിൽ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദമത്

സ്തുതിച്ചിടാം വെള്ളത്തിന്നിരച്ചിൽ പോൽ

ശബ്ദത്താൽ പരിശുദ്ധയാം സഭയേ!

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.