ഇമ്മാനുവേൽ തൻ ചങ്കതിൽ

ഇമ്മാനുവേൽ തൻ ചങ്കതിൽ നിന്നൊഴുകും രക്തം

പാപക്കറ നീങ്ങുമതിൽ മുങ്ങി തീർന്നാൽ ആരും

 

എൻപേർക്കേശു മരിച്ചെന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു

പാപം എന്നിൽ നിന്നു നീക്കാൻ യേശു രക്തം ചിന്തി

 

കള്ളൻ ക്രൂശിൽ പാപശാന്തി കണ്ടീയുറവയിൽ

അവനെപ്പോൽ ഞാനും ദോഷി കണ്ടേൻ പ്രതിശാന്തി

 

കുഞ്ഞാട്ടിൻ വിലയേറിയ രുധിരത്തിൻ ശക്തി

വീണ്ടുകൊള്ളും ദൈവസഭ ആകെ വിശേഷമായ്

 

തൻ മുറിവിൻ രക്തനീർ ഞാൻ കണ്ടന്നുമുതൽ തൻ

വീണ്ടെടുപ്പിൻ സ്നേഹം താനെൻ ചിന്ത ഇന്നുമെന്നും

 

വിക്കുള്ള എന്റെ ഈ നാവുശവക്കുഴിക്കുള്ളിൽ

മൗനം എന്നാൽ എന്നാത്മാവു പാടും ഉന്നതത്തിൽ.