എപ്പോഴും ഞാൻ സന്തോഷിക്കും

എപ്പോഴും ഞാൻ സന്തോഷിക്കും

എൻ യേശു എന്റെ ഗാനം

എല്ലാടവും ആഘോഷിക്കും

എൻ രക്ഷകന്റെ ദാനം

 

യേശുവേ നീ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ

എന്റെ നാമം എഴുതി

ആരും എടുക്കാത്ത ഈ

ഭാഗ്യം എൻ സന്തോഷം

 

നിൻരാജ്യത്തിന്നൊരന്യനായ്

ഭൂവിയിവനുഴന്നു

നീ വന്നതാലെ ധന്യനായ്

പ്രവേശനം നീ തന്നു

 

മഹത്വമുള്ള രക്ഷകാ!

നീ തന്നെ സ്വർഗ്ഗവാതിൽ

സ്വർഗ്ഗീയഗീതങ്ങൾ ഇതാ

ധ്വനിക്കുന്നെന്റെ കാതിൽ

 

ഈ ലോകത്തിൽ ഒർമാനവും

എനിക്കില്ലായ്കിലെന്ത്?

സ്വർഗ്ഗീയപേരും സ്ഥാനവും

തരും എൻ ദിവ്യബന്ധു

 

എൻ നാമം മായ്ച്ചുകളവാൻ

പിശാചിനാൽ അസാദ്ധ്യം

എൻയേശു ശക്തൻ കാക്കും താൻ

തൻരക്തത്തിൻ സമ്പാദ്യം

 

മൃത്യുവിൻനാൾ സമീപിച്ചാൽ

ഇങ്ങില്ല ക്ലേശം താപം

എൻജീവൻ ക്രിസ്തൻ ആകയാൽ

മരിക്കയാലും ലാഭം

 

തൻ ന്യായതീർപ്പു കേൾക്കുമ്പോൾ

അനേകർ ഭ്രമിച്ചിടും

എനിക്കോ യേശുരാജൻ ചൊൽ

നിത്യാനന്ദം നൽകിടും

 

സന്തോഷമേ സന്തോഷമേ

എൻ ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം!

എൻ ജീവനാം എൻയേശുവേ

നീയും സ്തുതിക്കു പാത്രം.