എന്നുള്ളിലെന്നും വസിച്ചിടുവാൻ സ്വർഗ്ഗ

എന്നുള്ളിലെന്നും വസിച്ചിടുവാൻ സ്വർഗ്ഗ

മണ്ഡപം വിട്ടിറങ്ങി വന്ന

ഉന്നതനാം തങ്കപ്രാവേ! നീ വന്നെന്നിൽ

എന്നുമധിവസിക്ക

 

തങ്കച്ചിറകടി എത്ര നാൾ കേട്ടിടും

ശങ്കകൂടാതെ നിന്നെതള്ളി

സങ്കേതം ഞാൻ കൊടുത്തന്യർക്കെ-

ന്നോർത്തിതാ സങ്കടപ്പെട്ടിടുന്നു

 

കർത്തനെ! എത്രയനുഗ്രഹങ്ങളയ്യോ

നഷ്ടമാക്കി ഈവിധം ഇന്നും

കഷ്ടത തന്നിൽ വലയുന്നു ഞാനിതാ

തട്ടിയുണർത്തണമേ

 

ശൂന്യവും പാഴുമായ് തള്ളിയതാമീ നിൻ

മന്ദിരം തന്നിലിന്നുദേവാ!

വന്നു പാർത്തു ശുദ്ധി ചെയ്തു

നിൻ വീട്ടിന്റെ നിന്ദയകറ്റണമേ

 

ജീവിതമിന്നും ശരിയായിട്ടില്ലയ്യോ

ജീവിപ്പിക്കും കർത്തനേ!വന്നു

ജീവനും ശക്തിയും സ്നേഹവും

തന്നെന്നെ ജീവിപ്പിച്ചീടണമേ

 

ശക്തിയിൻ സിംഹാസനേ ജയവീരനായ്

വാഴുന്നോരേശുരാജൻഎന്നിൽ

ശക്തിയോടെ വന്നു വാണിടും നേരത്തിൽ

ശക്തനായ് ജീവിക്കും ഞാൻ

 

എന്നലങ്കാരവസ്ത്രം ധരിച്ചിടും ഞാൻ

ഇന്നുമുതൽ ദൈവമേമേലാൽ

എന്നിൽ അശുദ്ധനും ചേലാവിഹീനനും

ചേർന്നു വരികയില്ല

 

ഈ വിധത്തിൽ പരിപാലിക്കപ്പെട്ടിടാൻ

ദൈവാത്മാവേ വന്നെന്നിൽ എന്നും

ആവസിച്ചു തവ തേജസ്സാലെന്നുടെ

ജീവൻ പ്രശോഭിപ്പിക്ക.