ക്രൂശിന്മേൽ ക്രൂശിന്മേൽ കാണുന്നതാരിതാ

ക്രൂശിന്മേൽ ക്രൂശിന്മേൽ കാണുന്നതാരിതാ

പ്രാണനാഥൻ പ്രാണനാഥൻ എൻപേർക്കായ് ചാകുന്നു!

 

ആത്മാവേ പാപത്തിൻ കാഴ്ച നീ കാണുക

ദൈവത്തിൻ പുത്രനീ ശാപത്തിലായല്ലോ

 

ഇത്രമാം സ്നേഹത്തെ എത്രനാൾ തള്ളി ഞാൻ

ഈ മഹാ പാപത്തെ ദൈവമേ ഓർക്കല്ലേ

 

പാപത്തെ സ്നേഹിപ്പാൻ ഞാനിനി പോകുമോ

ദൈവത്തിൻ പൈതലായ് ജീവിക്കും ഞാനിനി

 

കഷ്ടങ്ങൾ വന്നാലും നഷ്ടങ്ങൾ വന്നാലും

ക്രൂശിന്മേൽ കാണുന്ന സ്നേഹത്തെ ഓർക്കും ഞാൻ

 

പാപത്തിൻ ശോധന ഭീമമായ് വരുമ്പോൾ

ക്രൂശിന്മേൽ കാണുന്ന സ്നേഹത്തെ ഓർക്കും ഞാൻ

 

പാപത്തിൻ ഓളങ്ങൾ സാധുവെ തള്ളുമ്പോൾ

ക്രൂശിന്മേൽ കാണുന്ന സ്നേഹത്തെ ഓർക്കും ഞാൻ

 

ശത്രുത്വം വർദ്ധിച്ചാൽ പീഡകൾ കൂടിയാൽ

ക്രൂശിന്മേൽ കാണുന്ന സ്നേഹത്തെ ഓർക്കും ഞാൻ

 

ആത്മാവേ ഓർക്ക നീ ഈ മഹാ സ്നേഹത്തെ

ദൈവത്തിൻ പുത്രൻ ഈ സാധുവെ സ്നേഹിച്ചു