യേശു രാജാ രാജാ വാഴ്ക

യേശു രാജാ രാജാ വാഴ്ക

വാഴ്ക നിരന്തരം വാഴ്ക!

വാഴ്ക ജ്ഞാനും ധനവും ബലവും

മഹിമയുമണിഞ്ഞു നീ വാഴ്ക!

 

ഭൂരാജാക്കൾക്കധിപതിയാം നീ

നീചരാം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു

പാപം പോക്കി ദേവന്നു ഞങ്ങളെ

രാജപുരോഹിത ഗണമാക്കി

 

നീ അറുക്കപ്പെട്ടു നിൻ നിണംകൊണ്ടു

സകലഗോത്രത്തിൽ നിന്നും

ഭാഷയിൽ വംശത്തിൽ ജാതിയിൽ നിന്നും

ഞങ്ങളെ വിലയ്ക്കു നീ വാങ്ങി

 

ആദ്യനും അന്ത്യനും ജീവനുള്ളവനും

അൽഫ ഒമേഗയും നീയേ

മരിച്ചവനെങ്കിലും മരണത്തെ ജയിച്ചു നീ

ജീവിക്കുന്നെന്നും ഞങ്ങൾക്കായ്

 

ഹല്ലേലുയ്യാ രക്ഷയും മഹത്വവും

ശക്തിയും ക്രിസ്തുവിനെന്നും

ഹല്ലേലുയ്യാ ഹല്ലേലുയ്യാ

ഹല്ലേലുയ്യാ ആമേൻ.