നിന്നോടു പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ പ്രിയ പിതാവേ!

നിന്നോടു പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ പ്രിയ പിതാവേ!

വന്ന നിൻ മക്കളെ ചെവിക്കൊണ്ടാലും

 

യേശുവിൻ നാമത്തിൽ വന്നിതാ ഞങ്ങൾ

ആശിഷം തരിക നിൻ വാഗ്ദത്തം പോലെ

 

പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ സഹായത്തെ നൽകി

ശരിയായി പ്രാർത്ഥിപ്പാനഭ്യസിപ്പിക്ക

 

ലോകത്തിൻ ചിന്തകൾ ലേശമില്ലാത്ത

ഏകമാം മാനസം തന്നരുളേണം

 

ശുദ്ധമാം കൈകളുയർത്തുവാനായി

ശുദ്ധനാം നാഥനേ! നീ കൃപ ചെയ്ക

 

ചോദിപ്പിൻ നൽകും ഞാനെന്ന നിൻ വാക്കിൽ

മോദമോടാശ്രയം വച്ചു നിൻ മക്കൾ

 

എണ്ണമില്ലാത്ത നിൻ കൃപകൾക്കായി

നന്ദിയും സ്തോത്രവും എന്നേക്കും ആമേൻ!

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.