എൻ നീതിയും വിശുദ്ധിയും

എൻ നീതിയും വിശുദ്ധിയും എൻ യേശുവും തൻരക്തവും

വേറില്ല ആത്മശരണം വേറില്ല പാപഹരണം

 

എൻ യേശു എൻ ഇമ്മാനുവേൽ

ഞാൻ നിൽക്കുന്നതീ പാറമേൽ

 

വൃഥാവിൽ സ്വയനീതികൾ വൃഥാവിൽ ചത്ത രീതികൾ

ദൈവത്തിൻ മുമ്പിൽ നിൽക്കുവാൻ രക്തത്താലത്രേ പ്രാപ്തൻ ഞാൻ

 

ഈ രക്തത്തിലെൻ ഹൃദയം ഹിമത്തെക്കാളും നിർമ്മലം

എന്നുരയ്ക്കുന്ന വചനം തീർക്കുന്നു സർവ്വ സംശയം

 

ആരെന്നെ കുറ്റം ചുമത്തും ആർ ശിക്ഷയ്ക്കെന്നെ വിധിക്കും

ഞാൻ ദൈവനീതി ആകുവാൻ പാപമായ് തീർന്നെൻ രക്ഷകൻ

 

സംഹാരദൂതൻ അടുത്താൽ ഈ രക്തം എൻമേൽ കാൺകയാൽ

താൻ കടന്നുപോം ഉടനെ നിൻവീടു ദൈവസുതനേ

 

വൻമഴ പെയ്യും നേരത്തും ഞാൻ നിർഭയമായിരിക്കും

കാറ്റടിച്ചാലും ഉച്ചത്തിൽ പാടിടും ഞാൻ എൻ കോട്ടയിൽ

 

വീണാലും പർവ്വതങ്ങളും മാഞ്ഞാലും ആകാശങ്ങളും

ക്രിസ്തുവിൻ രക്തനിയമം മാറാതെ നിൽക്കും നിശ്ചയം.