തിരുവേദത്തിൻ പൊരുളേ മമ

തിരുവേദത്തിൻ പൊരുളേ മമ ഗുരുവായ മഹേശജനേ

അരുളേണമീ സമയം തവ പരമാമൃതമാം വചനം

 

പരിശുദ്ധ വേദമതിൽ നിന്നത്ഭുത കാര്യങ്ങൾ കാണ്മതിനായ്

തുറക്കേണമേ മമ കൺകൾ നീ കൃപയോടു പരാപരനേ

 

പരമാവിയിൻ വരമേകണം വിരവോടെയീ ദാസനു നീ

പരമാനന്ദകരമാം മൊഴി പരിചോടു ഗ്രഹിപ്പതിനായ്

 

ഉലകമതിൻ പല ചിന്തകൾ ബലമായി വന്നെൻ മനസ്സി

ന്നലമ്പൽ ചെയ്യാതിരിക്കാനടിയനെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമേ

 

മധുരം തവവചനം എനിക്ക് തേൻകട്ടയേക്കാളധികം

സതതം മഹാനിധിയാമിതു സദയം തരണം പരനേ

 

ഉലകമതിൽ വിലയേറിയ പല മുത്തുരത്നങ്ങളെക്കാൾ

അലങ്കാരമായ് വിലസിടുന്നു ബലമേറിയ നിൻമൊഴികൾ

 

മറവായുള്ള മഹാമർമ്മങ്ങൾ മനതാരിൽ പതിവതിന്നായ്

മറക്കാതെ ഞാൻ കരുതിടുവാൻ തരണം കൃപയെയധികം.