കേൾക്ക കേൾ ഒർ കാഹളം

കേൾക്ക കേൾ ഒർ കാഹളം മോചനം സ്വാതന്ത്ര്യം

ദൈവത്തിൻ വിളബരം മോചനം സ്വാതന്ത്ര്യം

നാശമാകും എവർക്കും ഭാഗ്യ യോവേൽ വത്സരം

ഘോഷിപ്പിൻ എല്ലാടവും മോചനം സ്വാതന്ത്ര്യം

 

ചൊല്ലുവിൻ കാരാഗ്രഹെ മോചനം സ്വാതന്ത്ര്യം

കേൾക്കുവിൻ ഹെ! ബദ്ധരെ! മോചനം സ്വാതന്ത്ര്യം

ക്രൂശിൻ മേലെ കാണുവിൻ നിത്യമാം ഉദ്ധാരണം

യേശുവോടു വാങ്ങുവിൻ മോചനം സ്വാതന്ത്ര്യം

 

ദുഷ്ടന്മാരെ രക്ഷിപ്പാൻ മോചനം സ്വാതന്ത്ര്യം

ശിഷ്യരാക്കി തീർക്കുവാൻ മോചനം സ്വാതന്ത്ര്യം

ദൈവസ്നേഹം കാണുവിൻ വാഴ്ത്തുവിൻ തൻ കാരുണ്യം

ജീവൻ ദാനം പ്രാപിപ്പാൻ മോചനം സ്വാതന്ത്ര്യം

 

പാപ ഭാരം മാറ്റുവാൻ മോചനം സ്വാതന്ത്ര്യം

മായസേവ തീരുവാൻ മോചനം സ്വാതന്ത്ര്യം

ഹ! സൗഭാഗ്യ വാർത്തയെ എങ്ങനെ നിഷേധിക്കാം?

ഇത്ര വല്ലിയോർ രക്ഷയെ മോചനം സ്വാതന്ത്ര്യം

 

സ്വർഗ്ഗം സാക്ഷി പുത്രനിൽ മോചനം സ്വാതന്ത്ര്യം

തർക്കം വേണ്ടാ ഭൂമിയിൽ മോചനം സ്വാതന്ത്ര്യം

വിശുദ്ധാത്മ മുദ്രയാൽ ഉണ്ടു പൂർണ്ണ നിശ്ചയം

പ്രാപിക്കാം വിശ്വാസത്താൽ മോചനം സ്വാതന്ത്ര്യം

 

പർവ്വതങ്ങൾ കേൾക്കട്ടെ മോചനം സ്വാതന്ത്ര്യം

ആഴങ്ങൾ മുഴങ്ങട്ടെ മോചനം സ്വാതന്ത്ര്യം

ദ്വീപും കേട്ടു ചൊല്ലട്ടെ യേശു നാഥാ വന്ദനം

സൃഷ്ടിയെല്ലാം പാടട്ടെ മോചനം സ്വാതന്ത്ര്യം.