നന്ദിയാലെന്നുള്ളം പൊങ്ങുന്നേ

നന്ദിയാലെന്നുള്ളം പൊങ്ങുന്നേ

വല്ലഭാ നിൻ കൃപയോർക്കുമ്പോൾ

വർണ്ണിച്ചിടാൻ സാദ്ധ്യമല്ലത്

എൻ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത ക്രിയകൾ (2)

 

വൻ ശോധനവേളയിൽ

തീച്ചൂളയിൻ നടുവിൽ

ചാരത്തണഞ്ഞു രക്ഷിച്ച

മമ കാന്തനെ നിൻ

സ്നേഹമോർക്കുമ്പോൾ(2)

 

ഈ ലോകം തരാത്ത ശാന്തി എൻ

ഹൃത്തേ നിറച്ചു സ്നേഹവാൻ എന്നെന്നും

കാത്തിടുന്നെന്നെ നിത്യം

കാന്തയായ് താൻ കൂടെ വാഴുവാൻ(2)

 

കൊടും പാപിയായിരുന്നെന്നെ

വൻ ചേറ്റിൽ നിന്നും കയറ്റി

ക്രിസ്തുവാകും പാറമേൽ നിർത്തി

പുത്തൻ പാട്ടുമെന്റെ

നാവിൽ തന്നതാൽ (2)