നന്ദിയാലെന്നുള്ളം പൊങ്ങുന്നേ

നന്ദിയാലെന്നുള്ളം പൊങ്ങുന്നേ

വല്ലഭാ നിൻ കൃപയോർക്കുമ്പോൾ

വർണ്ണിച്ചിടാൻ സാദ്ധ്യമല്ലത്

എൻ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത ക്രിയകൾ (2)

 

വൻ ശോധനവേളയിൽ

തീച്ചൂളയിൻ നടുവിൽ

ചാരത്തണഞ്ഞു രക്ഷിച്ച

മമ കാന്തനെ നിൻ

സ്നേഹമോർക്കുമ്പോൾ(2)

 

ഈ ലോകം തരാത്ത ശാന്തി എൻ

ഹൃത്തേ നിറച്ചു സ്നേഹവാൻ എന്നെന്നും

കാത്തിടുന്നെന്നെ നിത്യം

കാന്തയായ് താൻ കൂടെ വാഴുവാൻ(2)

 

കൊടും പാപിയായിരുന്നെന്നെ

വൻ ചേറ്റിൽ നിന്നും കയറ്റി

ക്രിസ്തുവാകും പാറമേൽ നിർത്തി

പുത്തൻ പാട്ടുമെന്റെ

നാവിൽ തന്നതാൽ (2)

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.