പോകല്ലേ കടന്നെന്നെ

പോകല്ലേ കടന്നെന്നെ നീ പ്രിയ യേശുവേ!

മറ്റുള്ളോരെ ദർശിക്കുമ്പോൾ നോക്കുകെന്നെയും

 

യേശു നാഥാ! എന്നപേക്ഷ കേൾ

മറ്റുള്ളോരെ ദർശിക്കുമ്പോൾ നോക്കുകെന്നെയും

 

നിൻകൃപാസനത്തിൻ മുമ്പിൽ വീണു കെഞ്ചുന്നേ

എൻ വിശ്വാസം ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ നീ സഹായിക്കേ

 

നിന്റെ പുണ്യം മാത്രം എന്റെ നിത്യശരണം

നിന്റെ കൃപയാലെ മാത്രം എന്നുദ്ധാരണം

 

ജീവനെക്കാൾ ഏറെ നന്ന് നീയെൻ കർത്താവേ

ഭൂമി സ്വർഗ്ഗം തന്നിലും നീ മാത്രം ആശ്രയം.