പാടും ഞാൻ എന്നേശുവിന്റെ

പാടും ഞാൻ എന്നേശുവിന്റെ സ്നേഹത്തെ

കീർത്തിക്കും തൻ നാമത്തെ സന്തോഷമായ്

 

കുപ്പയിൽ കിടന്നയെന്നെ വീണ്ടെടുത്തല്ലോ

ശ്രേഷ്ഠരാം പ്രഭുക്കന്മാരോടൊപ്പമിരുത്തി

നന്ദിയാലെൻ മനം നിറയുന്നേൻ

 

നിത്യമാം നരകത്തിനു യോഗ്യനാമെന്നെ

സ്വന്തപുത്രനാക്കിത്തീർത്തതെന്തൊരത്ഭുതം!

നന്ദിയാലെൻ മനം നിറയുന്നേൻ

 

പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമെന്നതാം

ദൈവനീതി പുത്രന്മേൽ ചൊരിഞ്ഞ സ്നേഹമേ

നന്ദിയാലെൻ മനം നിറയുന്നേൻ

 

വീണ്ടുംവന്നു ചേർത്തു കൊള്ളുമെന്ന വാഗ്ദത്തം

നൽകി നമ്മെ വീണ്ടെടുത്ത നല്ല രക്ഷകൻ

നന്ദിയാലെൻ മനം നിറയുന്നേൻ.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.