മനുജനിവൻ ഭാഗ്യവാൻ

മനുജനിവൻ ഭാഗ്യവാൻ

മനുജനിവൻ ഭാഗ്യവാൻ

വിനയാം ദുഷ്ടരിന്നാലോ-

ചനയിൽ നടക്കാതുള്ള

 

തിരിഞ്ഞു പാപികളുടെ

വഴിയിൽ നിന്നിടാതെയും

പരിഹാസികളിൻ പീഠ-

ത്തിരുന്നിടാതെയുമുള്ള

 

തനതിഷ്ടം ദേവവാക്കിൽ

ദിനവും വച്ചതിൽ നിന്നു

മനസ്സിലെല്ലാനേരവും

നിനച്ചു ധ്യാനം ചെയ്യുന്ന

 

ആറ്റരികത്തു നട്ടു-

വാട്ടം ഇലയ്ക്കില്ലാതെ

ഏറ്റകാലത്തു കനി-

കായ്ക്കും വൃക്ഷത്തോടൊത്ത

 

ചെയ്യുന്നതെല്ലാമവൻ

മെയ്യായ് സാധിക്കും ദുഷ്ട

കയ്യർ പാറ്റിക്കളയും

തീയിൽ പതിർപോൽ തന്നെ

 

നല്ലോർ വഴിയെ സർവ്വ-

വല്ലഭനറിയുന്നു

വല്ലാത്ത ദുഷ്ടർ വഴി

എല്ലാം നശിച്ചുപോകും

 

അതിനാൽ ദുഷ്ടന്മാർ

ന്യായവിധിയിങ്കലും പാപികൾ

എഴുന്നേറ്റിടാ നീതിയു-

ള്ളവരിൻ സഭയിങ്കലും

 

ക്രിസ്തുനാമമേ ജയം

ക്രിസ്തുനാമമേ ജയം

ക്രിസ്തേശുനാമത്തിന്നു

എന്നും ജയം ജയമേ.