എൻ യേശു എൻ സംഗീതം

എൻ യേശു എൻ സംഗീതം എൻ ബലം ആകുന്നു

താൻ ജീവന്റെ കിരീടം എനിക്കു തരുന്നു

തൻമുഖത്തിൻ പ്രകാശം ഹാ! എത്ര മധുരം!

ഹാ! നല്ലൊരവകാശം എന്റേതു നിശ്ചയം!

 

എൻ യേശു എൻ സംഗീതം എൻ ബലം ആകുന്നു

എനിക്കു വിപരീതം ആയ കൈയെഴുത്ത്

തൻക്രൂശിൻ തിരുരക്തം മായിച്ചുകളഞ്ഞു

ശത്രുത തീർത്തു സ്വർഗ്ഗം എനിക്കു തുറന്നു

 

എൻ യേശു എൻ സംഗീതം എൻ ബലം ആകുന്നു

എൻഹൃദയത്തിൻ ഖേദം ഒക്കെ താൻ തീർക്കുന്നു

എൻവഴിയിൽ പ്രയാസം ഞെരുക്കം സങ്കടം

വരുമ്പോൾ നല്ലാശ്വാസം യേശുവിൻ മാർവ്വിടം

 

എൻ യേശു എൻ സംഗീതം എൻ ബലം ആകുന്നു

താൻ നിത്യസ്നേഹംകൊണ്ടുഎന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു

താൻ തുടങ്ങിയ വേല എന്നിൽ നിവർത്തിക്കും

തൻ കൃഷ്ണമണിപോലെ എന്നെ കാത്തുകൊള്ളും

 

എൻ യേശു എൻ സംഗീതം എൻ ബലം ആകുന്നു

തൻവരവു സമീപം നേരം പുലരുന്നു

ദിവ്യമഹത്വത്തോടു താൻ വെളിപ്പെട്ടിടും

ഈ ഞാനുമവനോടു കൂടെ പ്രകാശിക്കും.