ക്രിസ്തുവിൻ ധീരസേനകളെ!

ക്രിസ്തുവിൻ ധീരസേനകളെ! കൂടിൻ തന്നനുയായികളേ!

എന്തിനു ഭീതി ജയിക്കും നാം ജയി... (5)

ഏതു വിപത്തിലും തോൽക്കാതെ ജയിക്കും നാം

 

നമ്മുടെ നാഥൻ നല്ലവൻ വൈരികളേക്കാൾ വല്ലഭൻ

തൻ കരബലത്താൽ ജയിക്കും നാംജയി... (5)

തന്ത്രമെഴും വൻ സാത്താനെ ജയിക്കും നാം

 

ധരയിൽ ക്ലേശം നമുക്കുണ്ട് ദിനവുമെടുപ്പാൻ കുരിശുണ്ട്

ബലം തരുവാനവനടുത്തുണ്ട്ജയിക്കും നാംജയി... (5)

മരണനിഴലിലുമഞ്ചാതെ ജയിക്കും നാം

 

ശോകം തീർക്കും സന്ദേശം ലോകം ജയിക്കും സുവിശേഷം

ചൊല്ലാൻ വേണ്ടഭയലേശം ജയിക്കും നാംജയി... (5)

വെല്ലുവിളിപ്പിൻ വൈരികളെ ജയിക്കും നാം

 

ലൗകിർ കണ്ടാൽ ബലഹീനർ, ഭൗതികർ പാർത്താൽ ദയനീയർ

ദൈവികദൃഷ്ടിയിൽ ഗണനീയർ ജയിക്കും നാം ജയി... (5)

കൈവിടുകയില്ലവനൊരുനാളും ജയിക്കും നാം