യേശുവിൻ തിരുമുഖമേ എനിക്കേറ്റം

യേശുവിൻ തിരുമുഖമേ എനിക്കേറ്റം

ആശ്വാസം പ്രതിദിനമേ

 

നാശലോകത്തിൽനിന്നു

ദാസനാമെന്നെയവൻ

ആശയോടെ വീണ്ടെടുത്ത-

തോർക്കുന്നേരം

 

വാനദിനേശനാമെൻ

നായകനെ ഞാനെന്റെ

മാനസേ ധ്യാനിച്ചിടുമ്പോൾ

സ്നേഹമാർന്ന

 

നാഥനാമേശുവിന്റെ

പാദത്തിലിരുന്നു ഞാൻ

വേദവാക്യങ്ങൾ കൃപയാൽ

ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ

 

അരുണോദയ സമയേ

പരിചൊടെഴുന്നു തിരു

ചരണസമീപേ ചെല്ലുമ്പോൾ

ഇമ്പമേറും

 

ഓരോ കാര്യങ്ങളെന്റെ

നേരെ വന്നെതിർത്തുകൊ-

ണ്ടോരോന്നായ് വിഷമിപ്പിക്കും

നേരമെന്റെ

 

മോടിയേറും മുഖത്തിലേറെ

പാടുകളേറ്റു

വാടിയതോർത്തു നോക്കുമ്പോൾ

പ്രാണനാഥൻ

 

മേഘവാഹനത്തിൽ സ്വർ-

ല്ലോക ദൂതരുമായി

ആഘോഷമോടെ വരുമ്പോൾ

ശോഭതിങ്ങും.