ദൈവമേ നിൻ സന്നിധിയിൽ വന്നിടുന്നീ സാധു ഞാൻ

ദൈവമേ നിൻ സന്നിധിയിൽ വന്നിടുന്നീ സാധു ഞാൻ

താവക തൃപ്പാദം തന്നിൽ കുമ്പിടുന്നീ ഏഴ ഞാൻ

 

ഞാൻ നമിക്കുന്നു, ഞാൻ നമിക്കുന്നു

സ്വർഗ്ഗതാതാ, യേശുനാഥാ പാവനാത്മാവേ

 

ഏകജാതനെയെനിക്കായ് യാഗമായിത്തീരുവാൻ

ഏകിയ നിൻ സ്നേഹത്തിന്റെ മുമ്പിലീ ഞാനാരുവാൻ!

 

സ്വർഗ്ഗസൗഖ്യം കൈവെടിഞ്ഞീ പാരിടത്തിൽ വന്നോനെ

സ്വന്തമാക്കി എന്നെയും നിൻ പുത്രനാക്കി തീർത്തോനേ

 

സന്തതം ഈ പാഴ്മരുവിൽ പാത കാട്ടിടുന്നോനേ!

സാന്ത്വനം നൽകി നിരന്തം കാത്തിടുന്നോരാത്മാവേ!