ജീവനും നിത്യ സൗഖ്യവും

ജീവനും നിത്യ സൗഖ്യവും

ഏവനും ദാനമായ് നൽകിയ

താതസുതാത്മൻ വന്ദനം

മാനവും, ധനവും, മഹത്വവും

 

ജീവിതപാതയിൽ വെളിച്ചമായ്

യേശു മഹോന്നതൻ മാത്രമേ

ഈ മഹാനാഥനെ സേവിക്കാൻ

ഭാഗ്യം ലഭിച്ചോർ നാം ധന്യരാം

 

കാരുണ്യ കാരണൻ മരിസുതൻ

താരവും തിങ്കളും സ്ഥാപിച്ചോൻ

താങ്ങി നടത്തിടും തീർച്ചയായ്

തൻ നാമമെന്നും മഹോന്നതം

 

അംബരേ വന്നിടും തമ്പുരാൻ

തംബുരു മീട്ടിടാം ഭക്തരേ

ഇമ്പമായീശനെ വാഴ്ത്തിടാം

തുമ്പങ്ങളെല്ലാം താൻ തീർത്തിടും

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.