കീർത്തിക്കുവിൻ, ക്രിസ്തു നാമത്തെ നാൾതോറും

കീർത്തിക്കുവിൻ, ക്രിസ്തു നാമത്തെ നാൾതോറും

കീർത്തിക്കുവിൻ പ്രിയരേ

 

തന്റെ ദിവ്യഗുണങ്ങൾ പ്രകീർത്തി-

ക്കുവാനായ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു നാംമോദാൽ

 

അന്ധകാരത്തിൽനിന്നും അത്ഭുതമാം തേജസ്സിൽ

നമ്മെ വിളിച്ചവന്റെ

നന്മ പ്രകീർത്തിക്കേണ്ടേഎന്നും?

 

രാജപുരോഹിതരായ് സ്വന്തജനങ്ങളുമായ്

നമ്മെയുയർത്തിയതാം

നന്മ പ്രകീർത്തിക്ക നാംമോദാൽ

 

എത്ര പവിത്രനവൻ പാപമറിയാത്തവൻ

നിർദ്ദോഷൻ നിഷ്കളങ്കൻ

നിസ്തുല്യരക്ഷാകരനെന്നു.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.