സ്വർഗ്ഗപിതാവെ അങ്ങയെ ഞാൻ

സ്വർഗ്ഗപിതാവെ അങ്ങയെ ഞാൻ

ആരാധിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു

 

ജീവനും എന്റെ സർവ്വസ്വവും നിൻ

മുമ്പിലണച്ചു കുമ്പിടുന്നു

 

യേശുവേ നാഥാ അങ്ങയെ ഞാൻ

ആരാധിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു

 

പാവനാത്മാവേ അങ്ങയെ ഞാൻ

ആരാധിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു