വന്ദനം........ ദേവാധി ദൈവമേ

വന്ദനം........ ദേവാധി ദൈവമേ

ഹാലേലുയ്യാ മീതേ സ്വർഗ്ഗം സിംഹാസനം

ഭൂമിയോ നിൻ പാദപീഠവും

സർവ്വോന്നതൻ, സൽവന്ദിതൻ, സർവ്വശക്തൻ

നിൻപാദേ കുമ്പിടുന്നേ എൻ തമ്പുരാനേ.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.