മനമേ പുകഴ്ത്തിടു നീ

മനമേ പുകഴ്ത്തിടു നീ

മഹോന്നതൻ തൻ മഹിമ

 

മരക്കുരിശതിൽ മരിപ്പാനായ് നര ജന്മമെടുത്തു

വന്ന തൻ നാമം മനോഹരം ആഹാ!

തൻ നാമം മനോഹരം

മഹാത്ഭുതം തൻ പ്രേമം

 

ബഹു വിപത്തുകളെഴും ഭൂവിൽ

സ്നേഹക്കൈകൾ നീട്ടിയെന്നെ

താങ്ങും തൻ നാമം മനോഹരം ആഹാ!

തൻ നാമം മനോഹരം

മഹാത്ഭുതം തൻ പ്രേമം

 

പല കുറവുകൾ വന്നാലും

എന്നെ തള്ളാതെ കൃപയാൽ

കാക്കും തൻ നാമം മനോഹരം ആഹാ!

തൻ നാമം മനോഹരം

മഹാത്ഭുതം തൻ പ്രേമം

 

ഒരു നിമിഷവും തളരാതെ

തിരു മാർവ്വിൽ വിശ്രാമം

തേടൂ, തൻ നാമം മനോഹരം ആഹാ!

തൻ നാമം മനോഹരം

മഹാത്ഭുതം തൻ പ്രേമം.