ജീവനുള്ള ദേവനേ വരൂ

ജീവനുള്ള ദേവനേ വരൂ ജീവവാക്യം ഓതുവാൻ വരൂ

പാപത്തെ വെറുത്തു ജീവിപ്പാൻ പാപബോധം ഞങ്ങളിൽ തരൂ

 

യേശുവേ നീ വലിയവൻ യേശുവേ നീ പരിശുദ്ധൻ

യേശുവേ നീ നല്ലവൻ യേശുവേ നീ വല്ലഭൻ

 

മാനസം കനിഞ്ഞിടുവാനായ് ഗാനമാല്യം ഏകിടുവാനായ്

ആവസിക്ക എന്റെ ദേഹിയിൽ നീ വസിക്ക എന്റെ ജീവനിൽ

 

വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ചെയ്ത കർത്തനേ വാക്കുമാറാതുണ്മയുള്ളോനേ

വാഗ്ദത്തങ്ങൾക്കായി വരുന്നു വല്ലഭാത്മമാരി നൽകണേ

 

ന്യായവിധി നാൾ വരുന്നിതാ പ്രിയൻ വരാൻ കാലമായല്ലോ

ലോകത്തിൽ നശിച്ചുപോകുന്ന ലോകരെ നീ രക്ഷിച്ചിടണേ.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.