അംബ യെരുശലേം

അംബ യെരുശലേം അമ്പരിൻ കാഴ്ചയിൽ
അംബരെ വരുന്ന നാളെന്തു മനോഹരം

തൻമണവാളനുവേണ്ടിയലങ്കരി-
ച്ചുള്ളൊരു മണവാട്ടിട്ടി തന്നെയിക്കന്യകാ-

നല്ല പ്രവൃത്തികളായ സുചേലയെ
മല്ലമിഴി ധരിച്ചുകണ്ടഭിരാമയായ്

ബാബിലോൺ വേശ്യയേപ്പോലിവളെ മരു-
ഭൂമിയിലല്ല കാണ്മു മാമലമേൽ ദൃഢം

നീളവും വീതിയും ഉയരവും സാമ്യമായ്
കാണുവതവളിലാണന്യയിലല്ലതു

ഇവളുടെ സൂര്യചന്ദ്രർ ഒരുവിധത്തിലും വാനം
വിടുകയില്ലിവൾ ശോഭ അറുതിയില്ലാത്തതാം

രസമെഴും സംഗീതങ്ങൾ ഇവളുടെ കാതുകളിൽ
സുഖമരുളിടും ഗീതം സ്വയമിവൾ പാടിടും

കനകവും മുത്തു രത്നം ഇവളണികില്ലെങ്കിലും
സുമുഖിയാമിവൾകണ്ഠം ബഹുരമണീയമാം

 

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.