ക്രൂശിൽ ചൊരിഞ്ഞതാം

ക്രൂശിൽ  ചൊരിഞ്ഞതാം പൊന്‍  സ്നേഹമേ

അപ്പാ പിതാവേ ആരാധന

എന്റെ പാപങ്ങൾ ശാപങ്ങൾ നീക്കുവാൻ 

ക്രൂശിൽ വെടിഞ്ഞൊരാ പൊന്‍  ജീവനെ

 

പാപിയായി ജീവിതം തുടരും വേളയിൽ

മരണം തൊഴു കൈകളായി വന്നു

പാപിയെ സ്നേഹിപ്പാൻ വിൺപുരി മഹിമ

സർവവും വെടിഞ്ഞു നീ വന്നു

പാവന സ്നേഹത്തിൻ പരിശുദ്ധ യാഗമേ

നിന്നിൽ മാത്രം ഞാൻ ചാരിടുന്നു

 

കഷ്ടശോധനകൾ നഷ്ടനൊമ്പരങ്ങൾ

ഏറിടും നേരമെൻ ചാരെ വന്നു

അഗ്നിചൂളയതിന്‍ പ്രാണവേദനയിൽ

കൂടിയെൻ കരം ഗ്രഹിച്ചു നീ നടന്നു

 

വാത്സല്യമോടെന്നെ ചേർത്ത് നിർത്തി സദാ

ആശ്വസിപ്പിച്ചിടും നല്ലപ്പനെ


Krooshil Chorinjatham | Jetson Sunny | Anna Baby | RAFA MEDIA

Audio file
Thumbnail image

08-അവന്‍ കൃപ - ക്രൂശിൽ ചൊരിഞ്ഞതാം

 


Song : Krooshil Chorinjatham

Lyrics : Jetson Sunny

Music Director : Jetson Sunny

Vox : Anna Baby

BGM : Dencil Wilson

Mixing, Mastering & Camera : Jinto John

Recordist : Jisto George

Video Editing : Unni Ramapuram

String Section : Francis & Group

Wind Instrumentalist : Jossy Alappey

Violin : Francis

Veena : Biju Anamanada

Audio Studio & Video Floor : Geetham Digital Sound Studio

Production : Rafa Media International

Release : 26 December 2016

 

Youtube Video Link – https://goo.gl/xvUV91

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.