സകലവും എന്റെ നന്മക്കായ്

സകലവും എന്റെ നന്മക്കായ്

ദൈവം ചേര്‍ത്തുപണിയുന്നു

അതിമഹത്തരമാം വിധം

കരുതുന്നവനെന്റെ ഭാവിക്കായ്

 

 തിന്മ ശത്രുകൊണ്ടുവരികിലും

മാറ്റും ദൈവം അവ നന്മക്കായ്

എന്നെ മാനിക്കാന്‍ ഉയര്‍ത്തുവാന്‍

ദൈവം തുടങ്ങിയാല്‍ ആര്‍ തടഞ്ഞിടും ?

 

 മാന‍്യനായ് അതി ശ്രേഷ്ഠനായ്

ദൈവമെന്നെ മെനഞ്ഞല്ലോ

ഓമനിക്കുന്നെന്നെ നിമിഷവും എന്റെ

രൂപം ഉള്ളംകൈയില്‍ കണ്ടു താന്‍


Audio file
Thumbnail image

62 സകലവും എന്റെ നന്മക്കായ് (RSV)