പാഹിമാം ദേവ ദേവാ

പാഹിമാം ദേവ ദേവാ
പാവനരൂപാ

മോഹവാരിധിതന്നിൽ കേവലം വലയുന്ന
ദേഹികൾക്കൊരു രക്ഷാനൗകയോ പരമേശാ

ക്ഷാമ സങ്കടം നീക്കി പ്രാണികൾക്കനുവേലം
ക്ഷേമജീവിതം നൽകും പ്രേമഹർമ്മ്യമേ ദേവാ

നിത്യജീവനെനുള്ളിൽ സത്യമായ് ഉളവാക്കാൻ
സ്തുത്യമാം പുതുജന്മം ദത്തം ചെയ്തോരു നാഥാ