ത-യിൽ തുടങ്ങുന്ന ഗാനങ്ങൾ

ത-യിൽ തുടങ്ങുന്ന ഗാനങ്ങളുടെ വരികള്‍ ലഭിക്കാന്‍ ഗാനത്തില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പാട്ട്പുസ്തകത്തിലെ മുഴുവന്‍ പാട്ടുകള്‍ കാണുവാന്‍ പാട്ട്പുസ്തകത്തിന്റെ പേരില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

# ഗാനം  പാട്ടുപുസ്തകം
85 തങ്കത്തെരുവീഥിയിൽ നാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
674 തങ്കനിറമെഴും തലയുടയോനേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
402 തട്ടി തട്ടി നില്ക്കുന്നേശു ജീവനാഥൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
47 തമ്പേറിന്‍ താളത്തോടെ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
1131 തഴുകും കരങ്ങൾ അരികിലുണ്ട് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1132 താങ്ങും നിൻകരങ്ങൾ എന്നെ നാഥാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
54 താങ്ങുവാനായ് ആരുമെ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
969 തിരുകൃപതന്നു നടത്തണമെന്നെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
525 തിരുചരണ സേവ ചെയ്യും നരരിലതി ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
326 തിരുപ്പാദം തേടിയിതാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
803 തിരുവദനം ശോഭിപ്പിച്ചെൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
763 തിരുവേദത്തിൻ പൊരുളേ മമ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
561 തുംഗപ്രതാപമാർന്ന ശ്രീയേശുനായകനേ ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
908 തുണയെനിക്കേശുവേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
117 തേജസ്സിലേശുവിൻ പൊന്മുഖം ഞാൻ കാണും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
761 തേടിടും ഞാൻ ദിവ്യ തിരുമൊഴി ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
605 തേടിവന്നോ ദോഷിയാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
750 തേനിലും മധുരം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
934 തേനിലും മധുരമേശുവിൻ നാമം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.