ആ-യിൽ തുടങ്ങുന്ന ഗാനങ്ങൾ

ആ-യിൽ തുടങ്ങുന്ന ഗാനങ്ങളുടെ വരികള്‍ ലഭിക്കാന്‍ ഗാനത്തില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പാട്ട്പുസ്തകത്തിലെ മുഴുവന്‍ പാട്ടുകള്‍ കാണുവാന്‍ പാട്ട്പുസ്തകത്തിന്റെ പേരില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

# ഗാനം  പാട്ടുപുസ്തകം
122 ആ ആ ആ ആ എന്നു കാണും യേശുരാജനെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
456 ആകാശം അതു വർണ്ണിക്കുന്നു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
245 ആകാശമേ കേൾക്ക ഭൂമിയെ ചെവിതരിക ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1144 ആകുലനായിതീരരുതേയെൻ മനമേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
176 ആടുകൾക്കു വേണ്ടി ജീവനെ വെടിഞ്ഞതാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
861 ആണികളേറ്റ പാണികളാലേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
243 ആണിപ്പാടുള്ളതാം പാണികൾ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
304 ആത്മ നദി എന്നില്‍ നിന്നും ഒഴുകിടട്ടെ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
84 ആത്മണമണവാളാ തിരുസഭയ്ക്കാനന്ദം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
381 ആദ്യന്തമില്ലാത്ത നിത്യന്റെ കാന്ത്യാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
909 ആനന്ദം ആനന്ദം ആനന്ദമേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
844 ആനന്ദം ആനന്ദമേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
796 ആനന്ദം ആനന്ദമേ എൻ ജീവിതം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
809 ആനന്ദമായ് നമ്മളേവരും കൂടി ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
996 ആനന്ദമുണ്ടെനിക്കാനന്ദമുണ്ടെനി ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
926 ആനന്ദമേ എന്താനന്ദമേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1121 ആപത്തുവേളകളിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
303 ആയിരം ആണ്ടുകള്‍ ഒരുനാള്‍ പോലെ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
285 ആയിരങ്ങളിലും RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
513 ആയിരങ്ങളിൽ സുന്ദരൻ വന്ദിതൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
479 ആയിരമായിരം സ്തുതികളാൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
201 ആയുസ്സെന്തുള്ളു? നമുക്കിങ്ങായുസ്സെന്തുള്ളു? ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
516 ആരാധനാസമയം അത്യന്ത ഭക്തിമയം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
530 ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നിൻസന്നിധിയിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
533 ആരാധിച്ചിടാം ആത്മനാഥനെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
17 ആരാധ‍്യന്‍ യേശുപരാ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
378 ആരിതാ വരുന്നാരിതാ വരുന്നേശു രക്ഷകനല്ലയോ? ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1074 ആരുമില്ല നീയൊഴികെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
167 ആരെ ഞാനിനിയയ്ക്കേണ്ടു? ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
160 ആർ പോയിടും കർത്താവിന്നായിട്ടെങ്ങും? ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
268 ആര്‍ക്കും സാദ്ധ‍്യമല്ല RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
276 ആര്‍ത്തുപാടി ഞാന്‍ സ്തുതിക്കും RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
193 ആർപ്പിൻ നാദമുയരുന്നിതാ ഹല്ലേലുയ്യാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
671 ആശിഷമാരിയുണ്ടാകും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
382 ആശിസ്സേകണം വധൂവരർക്കിന്നു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
320 ആശ്രിതവത്സല കർത്താവേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1096 ആശ്വാസഗാനങ്ങൾ പാടിടും ഞാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
260 ആശ്വാസത്തിനുറവിടമാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1130 ആശ്വാസദായകനായ് എനിക്കേശു അരികിലുണ്ട് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1136 ആശ്വാസദായകൻ യേശുനാഥൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
2 ആശ്വാസമായി അവന്‍ കൃപ
1082 ആശ്വാസമായെനിക്കേശുവുണ്ട് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1052 ആശ്വാസമേ എനിക്കേറെ തിങ്ങിടുന്നു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
333 ആഴത്തിൽ നിന്നീശനോടു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.