ജ-യിൽ തുടങ്ങുന്ന ഗാനങ്ങൾ

ജ-യിൽ തുടങ്ങുന്ന ഗാനങ്ങളുടെ വരികള്‍ ലഭിക്കാന്‍ ഗാനത്തില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പാട്ട്പുസ്തകത്തിലെ മുഴുവന്‍ പാട്ടുകള്‍ കാണുവാന്‍ പാട്ട്പുസ്തകത്തിന്റെ പേരില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

# ഗാനം  പാട്ടുപുസ്തകം
506 ജഗൽഗുരു നാഥാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
189 ജയ ഗീതം ഗീതം പാടിടുവിൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
157 ജയം ജയം കൊള്ളും നാം ജയം കൊള്ളും നാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
343 ജയ ജയ ജഗൽ ഗുരുവേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
811 ജയ ജയ ജയ ഗീതം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
23 ജയം ജയം യേശുവിന്നു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
217 ജയ! ജയ! ക്രിസ്തുവിൻ തിരുനാമം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
286 ജയാളി ഞാന്‍ ജയാളി എന്‍ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
173 ജയിക്കുമേ! സുവിശേഷം ലോകം ജയിക്കുമേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1055 ജീവകിരീടത്തിൻ കല്ലുകളിൽ കാണുന്നു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
840 ജീവനദി ശബ്ദം മുഴങ്ങിടുന്നു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1157 ജീവനാം എൻ യേശുവേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
943 ജീവനാഥനേശുദേവനെത്ര നല്ലവൻ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
904 ജീവനായകനേ! മനുവേലേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
472 ജീവനും നിത്യ സൗഖ്യവും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
980 ജീവനുള്ള ദേവനേ വരൂ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
507 ജീവനെനിക്കായ് ദേവകുമാരാ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1146 ജീവനേകി സ്നേഹിച്ചെന്നോ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
833 ജീവന്റെ ഉറവിടം ക്രിസ്തുവത്രേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
341 ജീവന്റെ ഉറവിടമേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
921 ജീവവാതിലാകുമേശു നായക! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
384 ജീവിത പൂവല്ലിയിൽ പൊൻമലർ ചൂടി ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1077 ജീവിതക്കുരിശിൻ ഭാരം ഏറിവന്നീടിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
148 ജീവിതത്തോണി സ്വർഗ്ഗതീരം ചേരാൻ ചേരാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
212 ജീവിതയാത്രക്കാരാ! കാലടികളെങ്ങോട്ട്? ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
165 ജീവോദനമായ യേശു ദേവ! വന്ദനം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.