ന-യിൽ തുടങ്ങുന്ന ഗാനങ്ങൾ

ന-യിൽ തുടങ്ങുന്ന ഗാനങ്ങളുടെ വരികള്‍ ലഭിക്കാന്‍ ഗാനത്തില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പാട്ട്പുസ്തകത്തിലെ മുഴുവന്‍ പാട്ടുകള്‍ കാണുവാന്‍ പാട്ട്പുസ്തകത്തിന്റെ പേരില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

# ഗാനം  പാട്ടുപുസ്തകം
1009 നടക്കണം പ്രിയരെ നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
867 നടത്തിടുന്നു ദൈവമെന്നെ നടത്തിടുന്നു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
455 നന്ദി ചൊല്ലിടാം എന്നും മോദാൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
69 നന്ദി നാഥാ നന്ദി നാഥാ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
954 നന്ദിയാലെൻ മനം പാടിടും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
434 നന്ദിയാലെന്നുള്ളം പൊങ്ങുന്നേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
483 നന്ദിയോടെ, നന്ദിയോടെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
462 നന്ദിയോടെന്നും പാടിടും ഞാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
890 നമുക്കഭയം ദൈവമത്രേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
894 നമ്മൾക്കുലകിൽ സങ്കടമെന്തിന്നേശുവുണ്ടല്ലോ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
91 നമ്മിൽ വെളിപ്പെടുന്നോരു തേജസ്സു നിനക്കുകിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
262 നമ്മുടെ അനുഗ്രഹം പലതും RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
203 നരരേ! വന്നിടുവിൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
752 നല്ല ദേവനേ! ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
574 നല്ലിടയനേശു തനിക്കുള്ളജങ്ങൾക്കായി ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
3 നല്ലൊരു നാളയെ അവന്‍ കൃപ
361 നല്ലൊരുഷസ്സിതിൽ വല്ലഭ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
92 നവയെരൂശലേം പാർപ്പിടം തന്നിലെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
412 നാം വിമുക്തന്മാർ ദൈവകൃപ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
485 നാഥാ! നിൻ നാമമെത്രയോ ശ്രേഷ്ഠം മഹോന്നതം! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
717 നായകാ! എൻ ക്രൂശെടുത്തു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
175 നാശത്തിലാപതിച്ചുള്ള ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
565 നിത്യമാം നിൻ രക്തധാര സത്യമായ് കാണ്മാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
589 നിത്യമാം രക്ഷ ദാനമായ് തന്നവനേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
508 നിത്യവന്ദനം നിനക്കു സത്യദൈവമേ, ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
808 നിത്യാനന്ദ ദൈവമേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
126 നിദ്രകൊണ്ട ഭക്തരെയോർത്തിനിയും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
358 നിദ്രയിൽ ഞാനായനേരം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
249 നിനക്കായെൻ ജീവനെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1126 നിനക്കായ് കരുതും അവൻ നല്ല ഓഹരി ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
543 നിൻ പാദത്തിൽ ഞാൻ വന്ദിക്കുന്നേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
571 നിൻ രക്തത്താൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
783 നിൻ സന്നിധിയിൽ ദൈവമേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
584 നിൻ സ്നേഹമെന്താശ്ചര്യമേശുപരാ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
753 നിൻതിരു വചനത്തിൽ നിന്നത്ഭുതകാര്യങ്ങൾ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
699 നിൻദാനം ഞാൻ അനുഭവിച്ചു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
735 നിന്നിഷ്ടം ദേവാ! ആയിടട്ടെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
641 നിന്നെപ്പോലില്ലാരും പാരിൽ എന്നേശുവേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
329 നിന്നോടു പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ പ്രിയ പിതാവേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1099 നിന്നോടെൻ ദൈവമേ! ഞാൻ ചേരട്ടെ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
593 നിൻമഹാസ്നേഹമേശുവേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1089 നിൻസന്നിധി മതി ഹാ! യേശുവേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
581 നിൻസ്നേഹം എൻ പങ്കു എൻരക്ഷകനേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
613 നിൻസ്നേഹം ഗഹനമെന്നറിവിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
57 നിന്‍ഹിതം പോല്‍ എന്നെ മുറ്റും RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
321 നിന്റെ ഹിതംപോലെയെന്നെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
261 നിമിഷങ്ങൾ നിമിഷങ്ങൾ ജീവിതനിമിഷങ്ങൾ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
961 നിർമ്മല ഹൃദയന്മാർക്കെൻ ദൈവം എത്ര ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
4 നിർവ്യാജമാം അവന്‍ കൃപ
1070 നിസ്തുലനാം നിർമ്മലനാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
923 നിസ്തുല്യനാഥൻ ക്രിസ്തുവിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
46 നിസ്സി യഹോവ നിസ്സി യഹോവ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
582 നിസ്സീമമാം നിൻസ്നേഹത്തെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1143 നീ എന്റെ കർത്താവും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
65 നീ എന്റെ സങ്കേതം നീ എനിക്കാശ്വാസം RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
740 നീ എന്റെ സങ്കേതവും നീ എന്റെ കോട്ടയും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
121 നീ കരുണാരസമേകിനാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
965 നീ കരുതുകയാലൊരുവിധവും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
315 നീ കൂടെ പാർക്കുക ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1086 നീ മതി എന്നേശുവേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1059 നീ വീണ്ടെടുത്തതാം എൻ പ്രാണനും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1102 നീതിമാന്മാരിൻ കൂടാരങ്ങളിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
336 നീതിമാന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ ദൈവം കേൾക്കുന്നു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
962 നീതിയാം യഹോവായേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
782 നീയല്ലോ ഞങ്ങൾക്കുള്ള ദിവ്യസമ്പത്തേശുവേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
798 നീയെൻ സ്വന്തമേ എന്താനന്ദമേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
897 നീയെന്നും എൻ രക്ഷകൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
376 നേരമിരുളുന്നു കൂരിരുളേറുന്നു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1010 ന്യായാസനത്തിൻ മുമ്പിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.