മ-യിൽ തുടങ്ങുന്ന ഗാനങ്ങൾ

മ-യിൽ തുടങ്ങുന്ന ഗാനങ്ങളുടെ വരികള്‍ ലഭിക്കാന്‍ ഗാനത്തില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പാട്ട്പുസ്തകത്തിലെ മുഴുവന്‍ പാട്ടുകള്‍ കാണുവാന്‍ പാട്ട്പുസ്തകത്തിന്റെ പേരില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

# ഗാനം  പാട്ടുപുസ്തകം
925 മംഗളം ദേവദേവന്നു പ്രതിദിനവും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
389 മംഗളം മംഗളം മംഗളമേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
391 മംഗളം മംഗളമേ നവ വധൂവരന്മാർക്കു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
390 മംഗളം മംഗളമേ നവ്യ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
413 മംഗളമായിനി വാഴും നമ്മളെല്ലാരും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
393 മംഗളമേകണമേ! മഹേശ്വരാ മംഗളമേകണമേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
387 മംഗളമേകണേ സദാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1072 മണ്മയമാമീയുലകിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1137 മതി മതി യേശുവിൻ കൃപ മതിയേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
999 മതിയെനിക്കേശുവിൻ കൃപമതിയാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
762 മധുരതരം തിരുവേദം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1147 മനമെ!.... തളരാതെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
362 മനമേ ഉണർന്നു സ്തുതിക്ക ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1104 മനമേ ചഞ്ചലമെന്തിനായ്? ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
359 മനമേ പക്ഷിഗണങ്ങള്‍ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
418 മനമേ പുകഴ്ത്തിടു നീ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
852 മനമേ ലേശവും കലങ്ങേണ്ട ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
957 മനമേ വാഴ്ത്തുക! നാഥനെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
408 മനമേ സ്തുതിക്ക നീ ഉന്ന ദേവനെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
800 മനുജനിവൻ ഭാഗ്യവാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
83 മനുവേലൻ വന്നല്ലാതവനിയിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
494 മനുവേലാ വന്ദനം മന്നിലേകനായ് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
111 മനുവേലേ, മന്നിതിലെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
966 മനുവേൽ മനോഹരനേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
275 മനുഷ‍്യാ നീയൊരു പൂവല്ലയോ ഹേ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
311 മനുഷ്യാ... നീ എവിടെ? ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
701 മന്നയിൻ വർണനമാമൊരു കഥ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
24 മന്നവനാം മശിഹായെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
568 മന്നവനേശുതാനുന്നത ബലിയായ് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
848 മന്നിതിൽ വന്നവൻ മനുസുതനായ് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
138 മമ കാന്തനെ ഒന്നു കാണുവാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
895 മമ നാവിൽ പുതുഗാനം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
828 മരണം ജയിച്ച വീരാ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
26 മരണമേ വിഷമെങ്ങു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
7 മരത്തിൽ തൂങ്ങി അവന്‍ കൃപ
244 മരിച്ചോനുയിരെ ധരിച്ചോ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1155 മരിസുതനാം മനുവേലാ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
801 മരുഭൂമിയിൻ നടുവേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
89 മർത്യരിന്നാവശ്യമെന്തന്നറിഞ്ഞവൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
406 മൽപ്രാണനായകനേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
415 മഹത്വത്തിൽ വസിക്കും ദേവാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
594 മഹൽസ്നേഹം മഹൽസ്നേഹം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
604 മഹാത്ഭുതം മഹോന്നതം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
573 മഹാത്ഭുതമേ കാൽവറിയിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1071 മഹിമയെഴും പരമേശാ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
99 മഹിമാസനനേ! മധുരാനനനേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
512 മഹോന്നതനാമേശുവേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
654 മഹോന്നതനേശുവെ നിസ്തുലനാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
447 മഴവില്ലും സൂര്യചന്ദ്രനും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1078 മറവിടമായെനിക്കേശുവുണ്ട് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
433 മാനവരെ രക്ഷിച്ചീടുവാനായ് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
683 മാനവർക്കു രക്ഷ നൽകാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
437 മാനവേന്ദ്ര! മഹിതാമല താരക വചനാമൃത ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
764 മാനസമോദക മാധുര്യ വചനം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
881 മാനുവേൽ മനുജസുതാ!നിന്റെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
449 മാൻ നീർത്തോടിനായ് ദാഹിക്കുന്ന പോലെൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
190 മാന്യസ്നേഹിതാ, നിന്റെ ജീവയാത്രയിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1068 മാറാത്ത സ്നേഹിതൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
55 മാറാത്തവന്‍ വാക്കു മാറാത്തവന്‍ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
9 മിഴിനീര്‍ തുടയ്ക്കുന്ന അവന്‍ കൃപ
802 മൃത്യുവിനെ ജയിച്ച ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ