യ-യിൽ തുടങ്ങുന്ന ഗാനങ്ങൾ

യ-യിൽ തുടങ്ങുന്ന ഗാനങ്ങളുടെ വരികള്‍ ലഭിക്കാന്‍ ഗാനത്തില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പാട്ട്പുസ്തകത്തിലെ മുഴുവന്‍ പാട്ടുകള്‍ കാണുവാന്‍ പാട്ട്പുസ്തകത്തിന്റെ പേരില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

# ഗാനം  പാട്ടുപുസ്തകം
772 യഹോവ എത്ര നല്ലവൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1011 യഹോവ എന്റെ ഇടയനായതിനാൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
976 യഹോവ ദൈവമാം വിശുദ്ധ ജാതി നാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
34 യഹോവ യിരേ, യിരേ, യിരേ, RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
935 യഹോവയ്ക്കായ് ഞാൻ കാത്തു കാത്തിരുന്നു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
342 യാഹെ സ്തുതിച്ചിടുവിൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
933 യാഹെന്ന ദൈവം എന്നിടയനഹോ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1020 യാഹേ! നിൻ തിരുവാസമതീവ മനോഹരം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
547 യാഹ്വെ സ്തുതിപ്പിനവൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
179 യിസ്രായേലിൻ ദൈവം യുദ്ധവീരനാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
152 യുദ്ധത്തിനു യുദ്ധത്തിനു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1016 യേശു എത്ര നല്ലവൻ വല്ലഭൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1069 യേശു എനിക്കെത്ര നല്ലവനാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1023 യേശു എനിക്കെത്ര നല്ലവൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
994 യേശു എൻ പക്ഷമായ് തീർന്നതിനാൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
524 യേശു എൻ സ്വന്തം ഹല്ലേലുയ്യാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
687 യേശു എന്നഭയകേന്ദ്രം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
821 യേശു എന്നുള്ളത്തിൽ വന്ന നാളിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
141 യേശു എൻസ്വന്തം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
597 യേശു എൻസ്വന്തം ഞാനവൻ സ്വന്തം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1153 യേശു എന്റെ ആശ്രയം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
708 യേശു എന്റെ ഇടയനല്ലോ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1007 യേശു എന്റെ രക്ഷ ആയതിനാൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
680 യേശു എന്റെ രക്ഷകൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
705 യേശു എന്റെ സ്വന്തം ആയതിനാൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
302 യേശു ജീവിക്കുന്നു RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
606 യേശു ദൈവത്തിൻ സ്നേഹമത്രേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
143 യേശു നല്ലവൻ അവൻ വല്ലഭൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
819 യേശു നല്ലവൻ എനിക്കു യേശു നല്ലവൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1156 യേശു നല്ലവൻ എൻ യേശു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
237 യേശു നിന്നെ വിളിക്കുന്നു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
107 യേശു മണവാളൻ നമ്മെ ചേർക്കുവാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
784 യേശു മതി മനമേ ദിനവും യേശു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1033 യേശു മതി മരുവിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
920 യേശു മഹേശനെ ഞാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
239 യേശു മഹേശൻ ആശ്രിതർക്കെല്ലാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
668 യേശു മഹേശാ, നിൻ സന്നിധിയിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
317 യേശു മഹോന്നതനേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
314 യേശു മഹോന്നതനേ! ആശ്രിത വത്സലനേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
778 യേശു രക്ഷിതാവിൻ ആടാകുന്നു ഞാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
497 യേശു രാജാ രാജാ വാഴ്ക ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1076 യേശു സന്നിധി മമ ഭാഗ്യം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
978 യേശുക്രിസ്തു ഉയിർത്തു ജീവിക്കുന്നു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
380 യേശുക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്നു ഹല്ലേലുയ്യാ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
646 യേശുക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്നെന്നും ജീവിക്കുന്നെന്നും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
481 യേശുതാനുന്നതൻ ആരിലും അതിവന്ദിതൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
21 യേശുദേവാ! യേശുദേവാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
265 യേശുനാഥാ എന്നില്‍ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
713 യേശുനാഥാ നിൻ കൃപയ്ക്കായ് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
145 യേശുനാഥാ യേശുനാഥാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
517 യേശുനാഥാ! സ്നേഹരൂപാ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
669 യേശുനായക! ശ്രീശാ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
812 യേശുനായകൻ സമാധാനദായകൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
580 യേശുനായകാ വാഴ്ക ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
779 യേശുമതിയെനിക്കേശു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
702 യേശുമഹേശനേ നമോ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
20 യേശുമഹോന്നതനേ നിനക്കു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
882 യേശുയെൻ തുണയല്ലോ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
425 യേശുരക്ഷകൻ എൻ യേശുരക്ഷകൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
770 യേശുരക്ഷിതാവെനിക്കു നല്ല സ്നേഹിതൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
72 യേശുരാജന്‍ എന്റെ ദൈവം RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
100 യേശുരാജൻ വരവു സമീപമായ് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
319 യേശുരാജാ നിൻതിരു പാദത്തിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
318 യേശുരാജാവേ എഴുന്നെരുൾക ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1101 യേശുവാരിലുമുന്നതനാമെന്നാത്മ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
872 യേശുവിൻ അജഗണം നമ്മൾ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
974 യേശുവിൻ ജനമേ ഭയമെന്തിന്നകമേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
749 യേശുവിൻ തിരുപ്പാദത്തിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
795 യേശുവിൻ തിരുമുഖമേ എനിക്കേറ്റം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
446 യേശുവിൻ നാമം എൻ യേശുവിൻ നാമം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
620 യേശുവിൻ നാമം മധുരിമനാമം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
619 യേശുവിൻ നാമം ശാശ്വതനാമം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
850 യേശുവിൻ പിമ്പേ പോകും ഞങ്ങൾ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1061 യേശുവിൻ മധുരനാമം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
211 യേശുവിൻ ലാവണ്യമാം വിളികേൾ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
168 യേശുവിൻ വീരന്മാരെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
56 യേശുവിന്‍ സന്തതിയല്ലോ ഞാന്‍ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
156 യേശുവിൻ സാക്ഷികൾ നാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
738 യേശുവിൻ സാക്ഷിയായ് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
44 യേശുവിന്‍ സേനകള്‍ നാം RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
607 യേശുവിൻ സ്നേഹത്താലെന്നുള്ളം പൊങ്ങുന്നേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
62 യേശുവിന്‍ സ്വരം കേള്‍ക്ക RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
218 യേശുവിന്നരികിൽ വാ പാപി! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
158 യേശുവിൻനാമം വിജയിക്കട്ടെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
602 യേശുവിന്റെ തിരുനാമത്തിന്നു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
737 യേശുവിലെൻ തോഴനെ കണ്ടേൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
377 യേശുവിൽ സ്നേഹമുള്ള ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
601 യേശുവെ മാത്രം സ്നേഹിക്കും ഞാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1043 യേശുവെന്റെ നായകൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
790 യേശുവെപ്പോലെ ആകുവാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
634 യേശുവെപ്പോലൊരു ദൈവമുണ്ടോ? ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
633 യേശുവെപ്പോലൊരു സഖിയായെന്നും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1105 യേശുവേ എൻപ്രാണനായകാ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
39 യേശുവേ ഒരു വാക്കു മതി RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
673 യേശുവേ കൃപ ചെയ്യണേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1040 യേശുവേ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
757 യേശുവേ നിന്തിരു വചനമിപ്പോൾ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
490 യേശുവേ നിൻപാദം കുമ്പിടുന്നേൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
781 യേശുവേ നിന്റെ രൂപമീ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
120 യേശുവേ മണാളനെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
739 യേശുവേ രക്ഷാദായക ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
590 യേശുവേ സ്നേഹവാരിധേ!സ്തോത്രമേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
767 യേശുവേ, നിന്നന്തികേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1151 യേശുവേ! എൻ ആശ്രയം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
344 യേശുവേയെൻ പ്രാണനാഥാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1139 യേശുവേയെൻ രക്ഷകാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
227 യേശുവോ നിസ്തുല സ്നേഹസ്വരൂപൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
843 യേശുവോടു ചേർന്നിരിപ്പതെത്ര മോദമേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1110 യേശുസന്നിധാനം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1122 യോർദ്ദാൻ നദിതീരം കവിയുമ്പോൾ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
252 യൗവനം മോഹനം സുന്ദരം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ