ക-യിൽ തുടങ്ങുന്ന ഗാനങ്ങൾ

ക-യിൽ തുടങ്ങുന്ന ഗാനങ്ങളുടെ വരികള്‍ ലഭിക്കാന്‍ ഗാനത്തില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പാട്ട്പുസ്തകത്തിലെ മുഴുവന്‍ പാട്ടുകള്‍ കാണുവാന്‍ പാട്ട്പുസ്തകത്തിന്റെ പേരില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

# ഗാനം  പാട്ടുപുസ്തകം
404 കടലലമേൽ നടന്നു വന്നു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
50 കടുകോളം വിശ്വാസത്താല്‍ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
927 കൺകളുയർത്തുന്നു ഞാൻ എന്റെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
567 കണ്ടാലും കാൽവറിയിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1134 കണ്ണുനീരിൽ കൈവിടാത്ത ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
116 കണ്ണുനീരെന്നു മാറുമോ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
993 കനിവിൻ കരങ്ങൾ ദിനം വഴി നടത്തും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
58 കപടം, ദുഷ്ടത, അത‍്യാഗ്രഹം RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
650 കരകവിഞ്ഞൊഴുകും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
910 കരുണ നിറഞ്ഞ കടലേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
420 കരുണനിറഞ്ഞവനേ എന്നെ കരുതും നല്ലവനേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
220 കരുണയിൻ സാഗരമേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
477 കരുണയുള്ള കർത്താവിനെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
339 കരുണാകരാ! ദൈവമേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
755 കരുണാനിധിയാം താതനേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1120 കരുണാനിധിയേ കാൽവറി ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
677 കരുണാരസരാശേ! കർത്താവേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
949 കരുണാസാഗരമേദേവാ തരിക നിൻ കൃപാവരങ്ങൾ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1109 കരുതിടും കരുതിടും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
932 കരുതിടുമെന്റെ അരുമനാഥൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1141 കരുതിടുവാൻ ദൈവമുണ്ട് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1128 കരുതുന്നവൻ ഞാനല്ലയോ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
885 കരുതുന്നു നമ്മളെ കർത്താവു നിത്യവും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
863 കർത്തനാണെൻ തുണ പേടിക്കയില്ല ഞാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1149 കർത്തനെൻ സങ്കേതം ബലവുമവൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1117 കർത്തനെന്റെ സങ്കേതമായ് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
917 കർത്താവിനായ് പാരിലെന്റെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
769 കർത്താവിനെ നാം സ്തുതിക്ക ഹേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
465 കർത്താവിൻ ജനമേ കൈത്താളത്തോടെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
133 കർത്താവിൻ ഭക്തന്മാർ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
727 കർത്താവിലെന്നും എന്റെ ആശ്രയം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
865 കർത്താവിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കും ഞാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
696 കർത്താവിൽ സന്തോഷം അവനെൻ ബലം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1116 കർത്താവിൽ സന്തോഷിക്കും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1057 കർത്താവു ഞങ്ങൾക്കു സങ്കേതമാണെന്നും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
86 കർത്താവു താൻ ഗംഭീരനാദത്തോടും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
98 കർത്താവു വാനിൽ വന്നിടാറായി ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1034 കർത്താവുയിർത്തുയരേ ഇന്നും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
731 കർത്താവേ! നിൻ പാദത്തിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
316 കർത്താവേയേകണമേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
75 കർത്തൃകാഹളം യുഗാന്ത്യകാലത്തിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
950 കർത്തൃനാമം മൂലമെല്ലാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
109 കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല കണ്ണുനീർ സാരമില്ല ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
340 കാക്കണം ദിനംതോറും കരുണയിൽ നീ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
967 കാക്കും സതതവും പരമനെന്നെ തൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
106 കാണാമിനീ കാണാമിനീ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
5 കാണും ഞാന്‍ അവന്‍ കൃപ
398 കാണും വരെ ഇനി നാം തമ്മിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
233 കാണുക തോഴാ! കുരിശിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
560 കാണുക നീയാ കാൽവറി തന്നിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
64 കാണുക നീയാ കാല്‍വറിയില്‍ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
255 കാണുക നീയി കാരുണ്യവാനെ കുരിശതിൽ കാൽവറിയിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
270 കാണുന്നു ഞാന്‍ യേശുവിനെ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
  കാത്തു കാത്തു നിൽക്കുന്നേ ഞാൻ  
792 കാത്തിടും പരനെന്നെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
884 കാത്തിടുന്നെന്നെ കൺമണിപോലെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
995 കാത്തിടുവാൻ കർത്തനുണ്ട് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
129 കാത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ പ്രാണേശനേശുവിൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
104 കാന്തനെ കാണുവാനാർത്തി വളരുന്നേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
915 കാരുണ്യക്കടലീശൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1152 കാരുണ്യക്കടലേ കരളലിയണമേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
856 കാരുണ്യപൂരക്കടലേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
248 കാലമെല്ലാം കഴിഞ്ഞിടാറായ് ഇന്നു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
609 കാൽവറി ക്രൂശിൽ കാണും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
585 കാൽവറി ക്രൂശിൽ കാണുന്ന രൂപമേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
855 കാൽവറി മലമേൽ കാണുന്ന ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
651 കാൽവറിക്കുരിശതിൽ യാഗമായ് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
610 കാൽവറിയിൽ കാണും സ്നേഹമത്ഭുതം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
228 കാൽവറിയിൽ നിന്റെ പേർക്കായ് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1113 കാൽവറിയിൽ വൻ ക്രൂശതിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
139 കാഹളം മുഴങ്ങിടുന്ന ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
127 കാഹളനാദം ഞാൻ കേട്ടിടാറായ് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
642 കീർത്തിക്കുവിൻ, ക്രിസ്തു നാമത്തെ നാൾതോറും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
87 കുഞ്ഞാട്ടിൻ തിരുരക്തത്താൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
851 കുഞ്ഞാട്ടിൻ രക്തത്തിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1056 കുഞ്ഞാട്ടിൻ രക്തത്തിൽ വെളുപ്പിച്ചുള്ളങ്കികൾധരിച്ചു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1108 കുരിശിൻ നിഴലതിലിരുന്നു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
768 കുരിശിൻ നിഴലിൽ തലചായ്ചനുദിനം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
564 കുരിശിൽ രുധിരം ചൊരിഞ്ഞു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
554 കുരിശും നിജതോളിലെടുത്തൊരുവൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
184 കുരിശെടുത്തു പോയിടാം ധീരരായ് മുന്നേറിടാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
733 കുരിശെടുത്തെൻ യേശുവിനെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
153 കൂടുക സോദരരേ! നാമൊന്നായ് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
370 കൂടെ പാർക്ക നേരം വൈകുന്നിതാ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
721 കൂരിരുളിൽ എൻ ദിവ്യ ദീപമേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1158 കൂരിരുൾ നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
657 കൃപ കൃപ കൃപ തന്നെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
659 കൃപ മനോഹരം ചെവിക്കിമ്പസ്വരം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
706 കൃപമതി യേശുവിൻ കൃപമതിയാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
308 കൃപയാലത്രേ ആത്മരക്ഷ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
660 കൃപയാൽ കൃപയാൽ കൃപയാൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1024 കൃപയാൽ ദൈവത്തിൻ പൈതലായ് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
661 കൃപയുള്ള യഹോവേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
655 കൃപയേറും കർത്താവിലെൻ വിശ്വാസം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
662 കൃപയേറും കർത്താവിൽ എന്നാശ്രയം എന്നും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
345 കൃപാനിധേ എന്നേശുവേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
471 കേൾക്ക കേൾ ഒർ കാഹളം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
990 ക്രിസ്തീയ ജീവിതം സൗഭാഗ്യജീവിതം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1031 ക്രിസ്തീയ ജീവിതമെന്താനന്ദം തന്നിടുന്ന ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
423 ക്രിസ്തു നമ്മുടെ നേതാവു വീണു കുമ്പിടാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
637 ക്രിസ്തു നിസ്തുല്യൻ സകലരിലും സുദൃഢം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
773 ക്രിസ്തുനാഥനെനിക്കുള്ളവൻ ഞാനുമവനുള്ളവനാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
948 ക്രിസ്തുനാമത്തിന്നനന്തമംഗളം ദിവസ്ഥരേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
726 ക്രിസ്തുവിൻ ഇമ്പഗാനമെന്നുമേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
973 ക്രിസ്തുവിൻ ജനങ്ങളേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
151 ക്രിസ്തുവിൻ ധീരസേനകളെ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
824 ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തെ സ്തുതിക്ക നാം ദിനവും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
874 ക്രിസ്തുവിൻ പോർ വീരരേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
187 ക്രിസ്തുവിൻ സത്യസാക്ഷികൾ നാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
902 ക്രിസ്തുവിൻ സന്നിധിയിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
161 ക്രിസ്തുവിൻ സേനാവീരരേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
788 ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാനം എത്ര മധുരം! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
971 ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കും എനിക്കു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
849 ക്രിസ്തേശു നാമമഹോ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
815 ക്രിസ്തേശുനാഥന്റെ പാദങ്ങൾ പിന്തുടരും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
643 ക്രിസ്തേശുവിന്റെ നാമമേ അതിചിത്രമാം നാമം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
704 ക്രിസ്തേശുവിന്റെ സേനയിൽ ഞാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
595 ക്രിസ്തേശുവിന്റെ സ്നേഹമേ വിലയേറിയ സ്നേഹം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
277 ക്രൂശതില്‍ എനിക്കായി RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
280 ക്രൂശിതനാം എന്‍ യേശു എനിക്കായ് RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
251 ക്രൂശിന്മേൽ ക്രൂശിന്മേൽ കാണുന്നതാരിതാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
766 ക്രൂശിന്റെ വചനം ദൈവശക്തിയും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
11 ക്രൂശിലേക്കെന്നെ അവന്‍ കൃപ
8 ക്രൂശിൽ ചൊരിഞ്ഞതാം അവന്‍ കൃപ
688 ക്രൂശിൽനിന്നും പാഞ്ഞൊഴുകീടുന്ന ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
504 ക്രൂശും വഹിച്ചാ കുന്നിൻ മീതെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
718 ക്രൂശുമെടുത്തിനി ഞാനെൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
986 ക്രൂശുമെടുത്തു ഞാൻ യേശു രക്ഷകനെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ

സമ്പൂർണ്ണ ഗാനങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള അകാരാദി

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.