എ-യിൽ തുടങ്ങുന്ന ഗാനങ്ങൾ

എ-യിൽ തുടങ്ങുന്ന ഗാനങ്ങളുടെ വരികള്‍ ലഭിക്കാന്‍ ഗാനത്തില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പാട്ട്പുസ്തകത്തിലെ മുഴുവന്‍ പാട്ടുകള്‍ കാണുവാന്‍ പാട്ട്പുസ്തകത്തിന്റെ പേരില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

# ഗാനം  പാട്ടുപുസ്തകം
916 എക്കാലത്തിലും ക്രിസ്തു മാറുകില്ല ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
931 എക്കാലത്തും ഞാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
215 എങ്ങും പുകഴ്ത്തുവിൻ സുവിശേഷം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
730 എടുക്ക എൻജീവനെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1053 എണ്ണി എണ്ണി സ്തുതിക്കുവാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1012 എണ്ണി എണ്ണി സ്തുതിച്ചിടും ഞാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
231 എണ്ണിയാൽ തീർന്നിടുമോ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
912 എണ്ണിയാൽ തീർന്നിടുമോ?എന്നിലെൻ ദൈവം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
42 എതിര്‍ക്കേണം നാം എതിര്‍ക്കേണം RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
1159 എത്ര നല്ല മിത്രമെനിക്കേശു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
982 എത്ര നല്ല സഖി യേശു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
632 എത്ര നല്ല സ്നേഹിതൻ ശ്രീയേശു മഹാരാജൻ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
889 എത്ര നല്ലവനേശുപരൻ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
860 എത്ര നല്ലോരിടയനെൻ യേശു നസറേശൻ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
652 എത്ര മധുരം തൻ നാമം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
616 എത്ര വിശ്വസ്തനെൻ സ്വർഗ്ഗീയ താതൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
880 എത്ര ശുഭം എത്ര മോഹനം സോദര ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
707 എത്ര സ്തുതിച്ചുവെന്നാലും എത്ര നന്ദി ചൊല്ലിയാലും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
622 എത്രയും സുന്ദരനായിരമായിരം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
538 എത്രയോ നല്ലവനേശു എത്ര ദയാപരനെന്നും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
234 എത്രയോ വലിയവൻ ബഹുധനികനും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
626 എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠനായവൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
729 എനിക്കല്ല ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്നത്രേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1002 എനിക്കായൊരുത്തമ സമ്പത്ത് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1001 എനിക്കായ് കരുതാമെന്നുരച്ചവനെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1041 എനിക്കായ് കരുതും നല്ലിടയൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
15 എനിക്കായ് കരുതുന്നവന്‍ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
1154 എനിക്കായ് പിളർന്ന ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
868 എനിക്കിനി ജീവൻ ക്രിസ്തുവത്രേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
94 എനിക്കുണ്ടൊരു പുത്തൻ പാട്ടുപാടാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1145 എനിക്കെന്നും യേശുവുണ്ട് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
53 എനിക്കെന്റെ ആശ്രയം യേശുവത്രെ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
105 എനിക്കെന്റെ യേശുവിനെ കണ്ടാൽ മതി ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1079 എനിക്കേശുവുണ്ടീമരുവിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
335 എനിക്കൊത്താശ വരും പർവ്വതം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1054 എൻ ആത്മാവേ നീ ദുഃഖത്താൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
728 എൻ ആത്മാവ് സ്നേഹിക്കുന്നെൻ യേശുവേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
49 എന്‍ ആശ ഒന്നേ നിന്‍ കൂടെ പാര്‍ക്കേണം RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
720 എൻ ക്രിസ്തൻ യോദ്ധാവാകുവാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
785 എൻ ജീവനാഥൻ കൃപയാലെന്നെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
540 എൻ ജീവനാഥാ എൻ പേർക്കായ് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
534 എൻ ജീവനാഥാ ദൈവസുതാ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
834 എൻ ജീവനായകാ! എന്നേശുവേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
453 എൻ ദൈവമെ നിന്നെ വാഴ്ത്തിടുമെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
557 എൻ നാഥനേ, നീ പാടുകളേറ്റോ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1032 എൻ നാഥനേ! നീ മാത്രമേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
112 എൻ നാഥൻ വന്നിടും എന്നാധി നീങ്ങിടും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
424 എൻ നീതിയും വിശുദ്ധിയും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
103 എൻ പ്രാണനാഥനേശു വന്നിടുവാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
124 എൻ പ്രിയ രക്ഷകൻ നീതിയിൻ സൂര്യനായ് തേജസ്സിൽ വെളിപ്പെടുമേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
924 എൻ പ്രിയനെന്തു നല്ലവൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
38 എന്‍ പ്രിയനേ യേശുവേ രക്ഷകാ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
478 എൻ ബലമായ നല്ല യഹോവേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
460 എൻ മനമേ വാഴ്ത്തിടുക ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
480 എൻ മനമേ വാഴ്ത്തുക നാഥനെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
435 എൻ മനമേ സ്തുതി പാടിടുക ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
690 എൻ യേശു എൻ സംഗീതം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
692 എൻ യേശു രക്ഷകൻ എൻ നല്ല ഇടയൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1083 എൻ യേശുവേ! എൻ ജീവനേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1097 എൻ രക്ഷകനേശു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
693 എൻ രക്ഷകാ! എൻ ദൈവമേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
572 എന്തതിശയമേ! ദൈവത്തിൻ സ്നേഹം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
991 എന്താനന്ദം എനിക്കെന്താനന്ദം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
794 എന്താനന്ദം യേശുമഹേശനെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1029 എന്താനന്ദം യേശുവിൻ ദാസന്മാരേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
608 എന്തിനും മതിയാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
196 എന്തു ചെയ്യാം പാപി! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1163 എന്തു നല്ലോർ സഖി യേശു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
866 എന്തുഭാഗ്യം ജീവിതത്തിൽ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
269 എന്തുള്ളൂ ഞാന്‍ എന്നേശുവേ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
1119 എന്തെല്ലാം വന്നാലും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
549 എന്തൊരൻപിതപ്പനേ! ഇപ്പാപിമേൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
822 എന്തൊരാനന്ദമീ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1046 എന്തൊരു സന്തോഷം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
873 എന്തൊരു സൗഭാഗ്യം! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
583 എന്തൊരു സ്നേഹമിത്! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
617 എന്തോരത്ഭുത പുരുഷൻ ക്രിസ്തു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
559 എന്തോരത്ഭുതമേ! കാൽവറി കുരിശതിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
864 എൻദൈവമേ നീയെത്ര നല്ലവനാം! വല്ലഭനാം! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
242 എന്നന്തരംഗമേ പാടൂ പൊന്നേശുവിൻ ഗീതം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1039 എന്നന്തരംഗവും എൻജീവനും ജീവനുള്ള ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
22 എന്നവിടെ വന്നു ചേരും ഞാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
470 എന്നാളും ആശ്രയമാം കർത്താവിനെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
953 എന്നാളും നീ മതി എന്നേശുവേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
914 എന്നാളും സ്തുതിക്കണം നാം നാഥനെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
224 എന്നിടം വരുവിൻ നരരേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
352 എന്നിലുദിക്കേണമേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1095 എന്നിൽ കനിയും ദൈവം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
799 എന്നിൽ കനിവേറും ശ്രീയേശു ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
542 എന്നും ഉയർത്തിടുവാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
664 എന്നും എന്നെന്നും എന്നുടയവൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1044 എന്നും ഞാൻ സ്തുതി സ്തോത്രം പാടി ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
776 എന്നും നല്ലവൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
429 എന്നും പാടിടുക നൽ സ്തുതി ഗീതങ്ങൾ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
146 എന്നു വന്നിടുമോ എൻ വിന തീർക്കുവാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
871 എന്നും സന്തോഷിക്കുമെൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
786 എന്നുമീ ഭൂവിലെൻ ജീവിതയാത്രയിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
426 എന്നുള്ളമേ സ്തുതിക്ക നീ പരനെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
337 എന്നുള്ളിലെന്നും വസിച്ചിടുവാൻ സ്വർഗ്ഗ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
928 എന്നെ അറിയുന്ന ദൈവം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1018 എന്നെ കരുതുന്ന വിധങ്ങളോർത്താൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1107 എന്നെ കരുതുവാൻ കാക്കുവാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
295 എന്നെ കാണും എന്‍ യേശുവേ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
987 എന്നെ വീണ്ടനാഥൻ കർത്തനാകയാൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
712 എന്നെ വീണ്ടെടുത്ത നാഥനായ് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
578 എന്നെ വീണ്ടെടുപ്പാനായി ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
334 എന്നെ സ്നേഹിക്കും പൊന്നേശുവേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
929 എന്നെന്നും ഞാൻ ഗാനം പാടി പുകഴ്ത്തിടുമേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
911 എന്നെന്നും പാടി ഞാൻ വാഴ്ത്തിടും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
411 എന്നെന്നും പാടി മോദമോടെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
905 എന്നെന്നും പാടിടും ഞാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1114 എന്നേശു നാഥനെ എന്നാശ നീയേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
988 എന്നേശുനാഥനെന്നുമെത്ര നല്ലവൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
845 എന്നേശുപോയ പാതയിൽ പോകുന്നിതാ ഞാനും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
448 എന്നേശുവിൻ സന്നിധിയിൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
665 എന്നേശുവേ നിൻ കൃപമതിയാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
491 എന്നോടുള്ള നിൻ സർവ്വനന്മകൾക്കായി ഞാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
570 എൻപേർക്കായ് ജീവൻ വയ്ക്കും പ്രഭോ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1087 എൻപ്രാണനാഥൻ എന്നു വരും? ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
623 എൻപ്രിയനെന്തു മനോഹരനാം! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
628 എൻപ്രിയനെപ്പോൽ സുന്ദരനായ് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
101 എൻപ്രിയൻ എന്നു വന്നിടും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
972 എൻപ്രിയൻ വലങ്കരം പിടിച്ചെന്നെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
76 എൻപ്രിയരക്ഷകനേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
666 എൻപ്രിയാ! നിൻകൃപ മാത്രമാം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
838 എൻമനം പുതുഗീതം പാടി വാഴ്ത്തിപ്പുകഴ്ത്തിടുമേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
417 എന്മനം സ്തുതിച്ചിടുമേ ദിനവും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
649 എൻമനമേ ദിനവും നമിക്ക ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
837 എൻയേശുവേ രക്ഷകാ നല്ല സ്നേഹിതൻ നീ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
689 എൻസങ്കടങ്ങൾ സകലവും തീർന്നുപോയി ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
274 എന്റെ ആത്മമിത്രം നീ എന്‍ യേശുവേ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
305 എന്റെ ഇല്ലായ്മകള്‍ എല്ലാം മാറിടുമെ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
827 എന്റെ കർത്താവാമെശുവേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
711 എന്റെ കർത്താവിൻ പാദത്തിങ്കൽ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
556 എന്റെ കർത്താവുമെൻ ദൈവവുമേ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
820 എന്റെ ജീവനായകാ! യേശുനായകാ! ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
745 എന്റെ ജീവിതം യേശുവിനായി ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
134 എന്റെ ദൈവം മതിയായവൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
31 എന്റെ ദൈവത്താല്‍ എന്റെ ദൈവത്താല്‍ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
82 എന്റെ ദൈവമെന്നുമെന്റെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
715 എന്റെ നാഥൻ ജീവൻ തന്നോരു രക്ഷകൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
551 എന്റെ നാഥൻ നിണം ചൊരിഞ്ഞോ? ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1005 എന്റെ നാവിൽ നവ ഗാനം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
944 എന്റെ പാപഭാരമെല്ലാം തീർന്നുപോയല്ലോ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
695 എന്റെ പേർക്കായ് ജീവൻ വെടിഞ്ഞ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
719 എന്റെ പേർക്കു ജീവനെ വെടിഞ്ഞ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
135 എന്റെ പ്രിയനേശു വന്നിടും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
639 എന്റെ പ്രിയനോ അവൻ എനിക്കുള്ളവൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
123 എന്റെ പ്രിയൻ വാനിൽ വരാറായ് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
43 എന്റെ ഭാരതം യേശുവെ അറിഞ്ഞിടട്ടെ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
810 എന്റെ ഭാവിയെല്ലാമെന്റെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
842 എന്റെ യേശു എനിക്കു നല്ലവൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
644 എന്റെ യേശു എന്റെ കർത്തൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1133 എന്റെ യേശു വാക്കു മാറാത്തോൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
130 എന്റെ യേശു വാനിൽ വന്നിടും വേഗം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1080 എന്റെ സമ്പത്തെന്നു ചൊല്ലുവാൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
1051 എന്റെ സംരക്ഷകൻ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
301 എന്റെ സൗഖ‍്യം അങ്ങേ ഇഷ്ടമെ RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
694 എപ്പോഴും ഞാൻ സന്തോഷിക്കും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
723 എല്ലാം അങ്ങേ മഹത്വത്തിനായ് ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
938 എല്ലാ സൗഭാഗ്യവും ക്രിസ്തുവിലുണ്ടേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
324 എളിയവർ നിലവിളിച്ചാലതിനെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
28 എഴുന്നള്ളുന്നേശു രാജാവായ് RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
14 എഴുന്നേല്‍ക്ക എഴുന്നേല്‍ക്ക RSV (വിശ്വാസ ഗാനങ്ങള്‍)
186 എഴുന്നേൽക്ക നാം പോകം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ
182 എഴുന്നേറ്റു പ്രകാശിക്കുക ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ

സമ്പൂർണ്ണ ഗാനങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള അകാരാദി

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.